واش پرایمر

دانلود دیتاشیت

این محصول دو جزئی بوده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ واﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑهﺒﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮ آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، روی و ﺳﻄﻮح ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ آﺳﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻻﯾﻪ‌ای ﺳﺨﺖ و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ زﯾﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻨهﺎﯾﯽ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ روﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. اﻋﻤﺎل آﺳﺘﺮی واش ﭘﺮاﯾﻤﺮ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از 10 ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه واش پرایمر

واش پرایمر


واش پرایمر | واش پرایمر | واش‌‌پرایمر | واش پرایمر | کاتالوگ واش پرایمر | واش پرایمر | سایت واش پرایمر | لیست قیمت واش پرایمر | واش پرایمر رنگ صنعتی صبا | واش پرایمر صبا شیمی آریا


برند های شرکت صبا شیمی آریا