رضایت نامه های کیفی

تاییدیه فنی ـ شرکت ملی حفاری ایران
تاییدیه کیفی ـ شرکت ایستافر
تاییدیه کیفی ـ شرکت پتروشیمی فرآورش بندرامام
تاییدیه کیفی ـ مارال صنعت جاوید
تاییدیه کیفی ـ واگن سازی پارس
تاییدیه کیفیت ـ شرکت ایستافر
تعیین صلاحیت ـ وزارت راه و شهرسازی
تقدیرنامه ـ سازمان مناطق عمرانی شهرداری تهران
تقدیرنامه ـ شرکت اتحاد بندر
تقدیرنامه ـ شرکت اروم بیستون سازه
رتبه بندی ـ سازمان زیباسازی شهر تهران
ظرفیت اجرایی ـ وزارت راه و شهرسازی
قدردانی ـ خطوط لوله نفت و گاز
قدردانی ـ شرکت پایبندسازه
لوح سپاس ـ بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی
لوح سپاس ـ وزارت راه و ترابری


برند های شرکت صبا شیمی آریا