تاییدیه های آزمایشگاهی

سیستم های رنگ دارای تأییدیه شرکت صباشیمی آریا

ردیف

نوع سیستم

آزمایشگاه مرجع

لینک دانلود

1.      

تک لایه: زینک ریچ اپوکسی پلی آمید

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

2.      

تک لایه: زینک ریچ اتیل سیلیکات

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

3.      

تک لایه: زینک ریچ اپوکسی استر

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

4.      

تک لایه: اپوکسی گلس فلیک

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

5.      

تک لایه: کولتار اپوکسی پلی آمین

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

6.      

سه لایه: زینک ریچ اپوکسی/ میانی اپوکسی/ رویه پلی یورتان

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

7.      

سه لایه: زینک کرومات اپوکسی/ میانی اپوکسی/ رویه پلی یورتان

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

8.      

سه لایه: زینک فسفات اپوکسی/ میانی اپوکسی/ رویه پلی یورتان

پژوهشگاه صنعت نفت

دانلود

9.      

تک لایه: اپوکسی solvent free مخصوص آب آشامیدنی

مترا

دانلود

 برند های شرکت صبا شیمی آریا