استانداردهای SSPC

  1. استاندارد SSPC Paint 20 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به آستری های غنی از روی آلی و معدنی

Zinc-Rich Coating Inorganic and Organic

  1. استاندارد SSPC Paint 22 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به رنگ های اپوکسی پلی آمید (آستری، میانی، رویه)

Epoxy Polyamide Paints (Primer, Intermediate, and Topcoat)

  1. استاندارد SSPC Paint 36 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به رنگ رویه پلی یورتان

Two-Component Weatherable Aliphatic Polyurethane Topcoat, Performance-Based





برند های شرکت صبا شیمی آریا